Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Наказом голови Сватівського

                                                                            районного суду Луганської області

                                                                            «26» вересня 2011 року № 10-в

 

 

 

 

 

 

         ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок організації доступу  до публічної  інформації,

що  знаходиться у  володінні  Сватівського  районного  суду

Луганської  області 

 

 

Розділ I. Загальні положення

 

             1.1. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сватівського районного суду Луганської області  (далі – Положення) розроблене на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI (далі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Сватівського районного суду Луганської області, та інформації, що становить суспільний інтерес.

             1.2. Сватівський районний суд Луганської області (далі – суд) є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.

            1.3. Відповідальними  за  організацію  доступу  до  публічної інформації, що знаходиться у володінні Сватівського районного суду Луганської області, є визначені наказом голови суду особи (далі відповідальні особи), завданнями яких є забезпечення опрацювання,  систематизації,  аналізу  та  контролю  щодо задоволення запитів на інформацію  та  надання  консультацій  під  час  оформлення  запитів.

1.4. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Сватівського районного суду Луганської області;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові чи  службові особи, інші суб'єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.5.  Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу  України.

1.6. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у суді, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

 

Розділ II. Порядок  доступу до інформації

 

            2.1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

            -    систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті суду в рамках веб-порталу «Судова влада України», та на інформаційних стендах.

            -    надання інформації за відповідними запитами.

2.2. Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації,  в тому  числі у  вигляді  електронного документа.

           2.3. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної  особи,  крім  суб'єктів  владних  повноважень.  

            2.4. Запитувач має право звернутися до Сватівського районного суду Луганської області із запитом на  інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

            2.5. Відповідальні особи зобов’язані:

            -    оприлюднювати інформацію про діяльність суду та прийняті рішення;

            -    вести облік запитів на інформацію;

            -   забезпечувати можливість роботи запитувачів з документами чи їх копіями, робити виписки з них, фотографувати;

            -   надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.

            2.6. У випадку якщо Сватівський районний суд Луганської області володіє інформацією про особу, відповідальні особи зобов'язані:

            -  надавати таку інформацію безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

            -   використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

            -   вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

            -  виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

            Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

            2.7. Відповідальні особи несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 

Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться

у володінні Сватівського районного суду Луганської області

 

            3.1. Відповідальні особи зобов'язані оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа: 

            -   інформацію про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності тощо Сватівського районного суду Луганської області;

-   нормативні акти Сватівського районного суду Луганської області, інформацію про нормативно-правові засади діяльності Сватівського районного суду Луганської області;

            -    порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Сватівського районного суду Луганської області, дій чи бездіяльності;

            -   загальні правила роботи Сватівського районного суду Луганської області, правила внутрішнього трудового розпорядку;

            -     звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

            -    інформацію про діяльність Сватівського районного суду Луганської області, а саме про:

            -    місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти;

            -   прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти  голови  Сватівського районного суду Луганської області та його заступника;

-     розклад роботи;

            -     вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення вакантних посад;

-  порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження відповідей Сватівського районного суду Луганської області, дій чи бездіяльності;

-    іншу інформацію про діяльність Сватівського районного суду Луганської області, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

            3.2.  Інформація для оприлюднення на веб-сайті суду в рамках веб-порталу «Судова влада України» погоджується  головою  суду.

            3.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

 

Розділ IV. Реєстрація  запитів та  порядок надання

відповідей  на запити

 

            4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на  вибір запитувача.

            4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

            4.3. Запит на інформацію має містити:

            -    ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

            -   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

            -    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

            У разі недотримання зазначених вимог, суд має право відмовити в  задоволенні запиту.

            4.4.  Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається в Сватівському районному суді Луганської області на відповідальних працівників.

            4.5. Усі запити на інформацію, що надійшли до Сватівського районного суду Луганської області мають централізовано реєструватися в день їх надходження у відповідному журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації. Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом.

            Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації у відповідному журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації.

            4.6. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться штамп Сватівського районного суду Луганської області. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний індекс.

            4.7. Реєстраційний індекс запиту, що надійшов до Сватівського районного суду Луганської області, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: А-5. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.

            4.8. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

            Повторними вважаються запити, у яких:

            - оскаржується відповідь на попередній запит, що надійшов до Сватівського районного суду Луганської області;

            - повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь запитувачу не надавалась;

            -  не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на перший запит;

            - звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації, запитуваної в попередньому запиті.

            Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд суду, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: К-356/1, К-356/2, К-356/3.

            4.9. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм (додаток 1).

            4.10. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити  відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

            4.11. Відповідальні особи мають надати відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту на публічну інформацію.

           4.12. У разі якщо питання, порушенні у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від інших  працівників суду. У такому випадку працівники суду повинні надати додаткову інформацію до відповідальної особи не пізніше двох днів з моменту її витребування.

            4.13. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин  з дня отримання запиту.

            4.14. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальні особи можуть продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

            4.15. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

            -  прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

            -      дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

            -   причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

            -      строк, у який буде задоволено запит;

            -      підпис.

           4.16. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розмір плати за копіювання або друк не встановлено, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

            4.17. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, затверджується наказом суду та оприлюднюється у встановленому порядку, визначеному цим Положенням.

            4.18. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

 

 

Розділ V. Порядок відмови у задоволенні запитів та

оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Сватівського  районного  суду  Луганської  області

 

           5.1. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

           - якщо не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

           - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;

           - особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

           - не  дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

          5.2. Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

         5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

          -  прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

          -    дату відмови;

          -    мотивовану підставу відмови;

          -    порядок оскарження відмови;

          -    підпис.

         5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи можуть бути оскаржені до голови суду або суду.

         5.5. Запитувач має право оскаржити:

         -     відмову в задоволенні запиту на інформацію;

         -     відстрочку задоволення запиту на інформацію;

         -     ненадання відповіді на запит на інформацію;

         -     надання недостовірної або неповної інформації;

         -     несвоєчасне надання інформації;

         -     невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

         -  інші рішення, дії чи бездіяльність суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

         5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

         5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

       -    ненадання відповіді на запит;

       -    ненадання інформації на запит;

       -    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

       -    неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

       -    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

       -    несвоєчасне надання інформації;

       -    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

       -    нездійснення реєстрації документів;

       -    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

         5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

         5.9. Посадові та службові особи суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується  істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

 

 

                                                                                     

Додаток 1

 

 

Форма  запиту  на інформацію, що   знаходиться  у  володінні

Сватівського  районного  суду  Луганської  області  містить:

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача.

2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (у разі наявності).

3. Предмет запиту: загальний опис інформації, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

4. Підпис і дата.